Ocena brak

Pokrewieństwo - Sposoby określania pochodzenia

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Pokrewieństwo, pozornie proste, gdy rozważamy je jako więzi wspólnoty wyrosłe z prokreacji i wychowywania potomstwa w rodzinie, staje się bardziej złożone, gdy badamy jego dalsze rozgałęzienia w życiu plemiennym. W tradycyjnym poglądzie, który władał niepodzielnie, nim Bachofen, McLennan i Morgan zrewolucjonizowali antropo-logię społeczną w drugiej połowie XIX wieku, jedna ważna kwestia wymaga poprawki.

Pokrewieństwo w żadnym razie nie jest zawsze patriarchalne, nie zawsze bazuje na uznaniu ważności ojca w ustalaniu pochodzenia, ani nie jest uniwersalne jego prawo do sprawowania władzy czy do przenoszenia swej pozycji, bogactwa czy przywilejów na swego syna. W wielu społeczeństwach matka jest tym rodzicem, w linii które-go określa się pokrewieństwo, jej brat jest męską głową rodziny, a dziedziczenie dóbr, następstwo urzędu oraz wszystkie prawa, zobowiązania i przywileje prze-chodzą z mężczyzny na dzieci jego siostry.

Ten system prawny nazywany jest prawem macierzystym lub bar-dziej poprawnie m a t r y  i n i ą , a relacja między mężczyzną a synem jego siostry awunkulatem. Sytuacja, w której  pokrewieństwo może być okre-ślane zarówno w linii ojca, jak i matki, została nazwana (za Lowie'm) „zasadą bilateralnego określania pochodzenia”, niemniej  jednak zjawiskiem niemal uni-wersalnym jest to, że w danej kulturze nacisk jest położony tylko na jedną stro-nę, co zostało określone jako u n i l a t e r a l n y sposób określania pokrewień-stwa. Bilateralny aspekt pokrewieństwa nigdy nie uległ zatarciu, a unilateralne określanie oznacza tylko mniej lub bardziej ograniczony nacisk na jedną ze stron, a nigdy zupełną eliminację drugiej.

Podobne prace

Do góry