Ocena brak

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Pojęcie i podział sporów międzynarodowych

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Definicja sporu i konfliktu międzynarodowego

-wg. MTS z 1950-spór oznacza „sytuację, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne”.

- wyrok STSM z 1924 identyfikacja sporu z „brakiem zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami”

-cele organizacji: „łagodzenie lub załatwianie pokojowymi sposobami sporów lub sytuacji mogących prowadzić do naruszenia pokoju”

-pakt ligi narodów w art.11 wymienił obok sporów także „wszelką okoliczność, która może wpłynąć na stosunki międzynarodowe, grożąc zamąceniem pokoju lub dobrego porozumienia miedzy państwami, od którego utrzymanie pokoju zależy”

-napięcie określa się jako stan, w którym występuje antagonizm bez jasno zdefiniowanego przedmiotu nieporozumień lub też pojęcie przedmiotu, istotne dla każdej racjonalnej dyskusji.

-kryzys międzynarodowy powstaje dopiero wówczas, gdy próby pogodzenia sprzecznych interesów doprowadziły do impasu i gdy rokowania zostaną zablokowane przez przeciwstawność niemożliwą do usunięcia.

2rodzaje sporów międzynarodowych

Podział:

-zagrażające i nie zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu

Podział sporów międzynarodowych na prawne i polityczne

*polityczne-mają miejsc w wówczas, gdy brak reguł prawnych, które mogłyby być zastosowane do rozstrzygnięcia sporu.

*ma charakter prawny, jeżeli strony opierają swoje pretensje na argumentacji natury prawnej, na obowiązującym przepisie prawnym

*polityczny-strony powołują się na inne argumenty

Ograny polityczne przy załatwianiu sporów powinny uwzględniać aspekt prawny zagadnienia

Spory nadające się do rozstrzygnięcia rozjemczego lub sądowego, dot:

-interpretacji traktatu;

-jakiegokolwiek zagadnienia prawa międzynarod.

-zaistnienia faktu który, gdyby został stwierdzony, stanowiłby naruszenie zobowiązania międzynarod.

-charakteru lub rozmiarów odszkodowania należnego z tytułu naruszenia zobowiązania międzynarodowego

Środki pokojowego załatwiania sporów

Podobne prace

Do góry