Ocena brak

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Arbitraż międzynarodowy

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Arbitraż międzynarodowy czyli rozjemstwo polega na załatwieniu sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony.

Pierwsza konwencja haska w art.37 podaje ,że arbitraż „ma za przedmiot rozstrzyganie sporów między państwami przez sędziów z własnego wyboru i na zasadzie prawa”.

Cecha charakterystyczna arbitrażu jest bezpośredni wpływ stron na wybór składu sądżacego a także możność ustalenia przez strony podstaw prawnych orzekania i zasada proceduralnych. Procedura może mieć charakter poufny.

Arbitraż może mieć charakter :

-fakultatywny , jeżeli na oddanie sporu pod arbitraż wymagana jest zgoda obu stron

-obowiązkowy-jeżeli strony w uprzednio zawartej umowie zgodziły się ,że na żądanie jednej z nich spór oddany będzie pod arbitraż.

-fakultatywny niezorganizowany-strony wybierają arbitrów dla poszczególnych sporów i arbitraż

-fakultatywny zorganizowany-gdy istnieje stały sad rozjemczy, któremu strony przekazują wynikłe między nimi spory.

Arbitraż różni się od koncyliacji tym, że arbitrzy rozstrzygają spór, stosując przepisy obowiązujące prawa, natomiast organ koncyliacyjny może oprzeć swe wnioski na zasadach słuszności; ponadto orzeczenie sądu rozjemczego jest wiążące dla stron.

W skład sądu rozjemczego wchodzą: po jednym przedstawicielu stron uczestniczących w sporze i trzech arbitrów wybranych spośród państw trzecich.

Do góry