Ocena brak

Pojęcie ZZL

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Głównymi zasobami, jakimi dysponuje kierownictwo przedsiębiorstwa są środki produkcji, zasoby finansowe i zespoły ludzkie. Zarządzanie jest procesem pozyskiwania, rozdysponowania i efektywnego wykorzystania tych zasobów. W tym sensie zarządzanie ludźmi stanowi pewien aspekt ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem i jego funkcją personalną, obok funkcji produkcyjnej, finansowej i marketingowej.

Przedsiębiorstwo jest społecznością realizującą pewien cel ekonomiczny. To społeczność pracy, hierarchicznie zorganizowana, której podstawowym celem jest osiągnięcie najwyższej możliwej rentowności z zainwestowanego kapitału poprzez produkcję oraz dystrybucję dóbr i usług.

Ekonomiczny sens istnienia przedsiębiorstwa wpisuje się nieustannie w pewną rzeczywistość społeczną, co nakłada na funkcję personalną konieczność brania pod uwagę dwóch typów problemów:

  • pierwszy, wynikający z imperatywów ekonomicznych, nakłada na nią obowiązek stałego zaopatrywania przedsiębiorstwa w zasoby ludzkie w odpowiednie ilości i jakości, koszcie i terminie,

  • drugi wynika ze społecznych i humanistycznych uwarunkowań przedsiębiorstwa jako społeczności ludzkiej, która powinna funkcjonować sprawnie i harmonijnie, odpowiadając pozytywnie na potrzeby sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rozwoju osobistego jej członków.

Znajdując się w sercu tego dualizmu ekonomicznego i społecznego, funkcja personalna ma za cel osiąganie krytycznych punktów równowagi między tymi dwoma aspektami, poprzez poszukiwanie obszarów wspólnych interesów i poszerzanie tych obszarów.

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jako organizacji gospodarczej jest wytwarzanie nadwyżki ekonomicznej, dostatecznie wysokiej, by zapewnić jego przetrwanie i rozwój. Każdy zasób stojący do dyspozycji przedsiębiorstwa może być przez nie użyty w sposób wspierający realizację jego podstawowego celu lub w sposób – z punktu widzenia tego celu – marnotrawny. Problemem każdego przedsiębiorstwa jest zatem najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów wiąże się zawsze z pewnym kosztem, który jest uzasadniony instrumentalnym charakterem zasobów, jako narzędzi osiągania nadwyżki ekonomicznej. W analizie funkcji zasobów w organizacji dostrzegamy jednak nie tylko ich stronę kosztową, ale w ścisłym związku ze strategią organizacji – wartościotwórczą i kreatywną rolę zasobów, jako fundamentalnego elementu rozwoju ekonomicznego organizacji. Ta podwójna optyka odnosi się szczególnie do tak specyficznego zasobu organizacji, jakim są zatrudnieni w niej ludzie.

 

Funkcja personalna (1) jest pojęciem najogólniejszym, obejmującym ogół działań w przedsiębiorstwie nakierowanych na pracowników, które regulują ich zachowania jako członków organizacji. Należy odróżnić bieżące kierowanie ludźmi (2) od zarządzania funkcją personalną przedsiębiorstwa. (3)

 

Bieżące kierowanie ludźmi realizuje codziennie kierownictwo wszystkich szczebli, podejmujące zadania zmierzające do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, poprzez organizowanie i kierowanie zbiorowym wysiłkiem ludzi w nim zatrudnionych. W tym sensie każdy kierownik liniowy jest kierownikiem ”personalnym”, bezpośrednio oddziałującym na ludzi. Wykorzystuje w tym celu różne możliwe style kierowania i przekazu informacji (autokratyczny, konsultacyjny, partycypacyjny), podejmuje decyzje o zaangażowaniu, wynagradzaniu lub karaniu pracowników, ocenia ich, promuje, awansuje lub zwalnia z pracy. Kierownik Działu Marketingu przyznaje – na przykład – premię pracownikowi za jego wyniki. W decyzji swej ograniczony jest jednak przyjętym w przedsiębiorstwie regulaminem premiowania, który określa zasady, kryteria, terminy itp., w których premia ta może być przyznana. Tak więc bieżąca praktyka kierowania ludźmi pozostaje zwykle w pewnej relacji do przyjętej w przedsiębiorstwie filozofii i polityki personalnej, zasad i procedur administracji personelem, jego płacami, szkoleniem, awansowaniem czy zwalnianiem.

Natomiast całokształt świadomie zaprojektowanych oraz faktycznie realizowanych zasad, reguł i procedur działania w dziedzinie zarządzania ludźmi nazywamy zarządzaniem funkcją personalną przedsiębiorstwa, albo – inaczej – praktyką ZZL.

 

Praktyka ta realizowana jest przez kierownictwo naczelne oraz dział personalny i obejmuje określenie:

  • strategii i polityki personalnej,

  • celów i metod planowania zapotrzebowania na pracowników,

  • rekrutacji i doboru personelu,

  • oceny i wynagradzania pracowników,

  • doskonalenia personelu i warunków pracy

  • sposobów ustanowienia i utrzymania harmonijnych stosunków społecznych.

Podobne prace

Do góry