Ocena brak

Pojęcie źródeł prawa gospodarczego publicz.

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Źródło prawa to akt normatywny (prawotwórczy) zawierający przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa – źródło prawa w znaczeniu formalnym.   Źródło prawa w znaczeniu materialnym możemy rozumieć jako ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym oraz religijnym charakterze, których oddziaływanie wpłynęło na treść i formę obowiązującego prawa. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) oficjalnym źródłem prawa są:

1.Dz.U.

2. Monitor Polski

3. dzienniki urzędowe administracji rządowej i urzędów centralnych

4. wojewódzkie dzienniki urzędowe Nieoficjalnym źródłem prawa są: dokumenty i obiekty na podstawie których można ustalić treść norm prawnych. Źródła prawa możemy także podzielić na powszechnie obowiązujące oraz na wewnętrzne.

Źródła prawa powszechnie obowiązującego:

1. konstytucja – najwyższy akt prawny w państwie. Reguluje najbardziej ogólne prawa i obowiązki obywateli, ustrój państwa, zasadnicze funkcje organu państwa, ogólne zasady odnośnie spraw społecznych,

2. Umowy międzynarodowe - ratyfikowane przez parlament. Stanowią one źródło prawa wewnętrznego (krajowego),

3. Umowy – podstawowe źródło prawa (gospodarczego) reguluje każdą kwestię, która nie została uregulowana w konstytucji. Musi być zgodna z konstytucją oraz z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi w naszym kraju.

4. Rozporządzenia – reguluje te kwestie które zezwala mu ustawa. Reguluje te kwestie na które zezwala ustawa i muszą być one zgodne z konstytucją i umowami międzynarodowymi oraz z uchwałą. Prawo wewnętrzne to normy obowiązujące jedynie wewnątrz organów aparatu władzy publicznej np.: uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezydenta RP, Prezesa RM i Ministrów.

Źródła prawa gospodarczego publicznego to forma, wola państwa w stosunku do przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania. Cechuje je oszędność i mała stabilność:

1. Kodeks cywilny – reguluje stosunki cywilno prawne miedzy osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Inne źródła prawa gospodarczego: (ustawy)

Podobne prace

Do góry