Ocena brak

POJĘCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE TRAKTATU – według Konwencji Wiedeńskiej z 1969 r.

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Traktat, czyli umowa międzynarodowa jest wspólnym oświadczeniem podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a wiec uprawnienia i obowiązki.Każdy traktat, w każdym czasie, może być rozwiązany lub zmieniony zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są gospodarzami traktatu, który zawarły.

Rozwiązując lub zmieniając traktat jego kontrahenci mogą się powołać na jakąś konkretną przyczynę (zmiana okoliczności, powstanie nowej formy ius cogens), ale równie dobrze mogą rozwiązać zawarty traktat, nie podając żadnego uzasadnienia, jeśli tylko jest to dla nich wygodne i jeśli wszyscy kontrahenci na to się zgadzają. Czasami sposobem rozwiązania traktatu zgodną wolą jego stron jest zawarcie nowego traktatu, regulującego tę samą dziedzinę stosunków. W nowo zawartej umowie umieszcza się wówczas tzw. klauzule uchylającą, która stwierdza, ze traci moc umowa poprzednio zawarta.

Do góry