Ocena brak

POJĘCIE ZASADY KONSTYTUCYJNEJ

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Zasada konstytucyjna - podstawowe decyzje autorytetu ustrojodawczego dot. ustroju państwa (tzn.: dot. formy państwa, system prawa, system ochrony konstytucji, wolności i praw jednostki).

Mimo, że wszystkie postanowienia konstytucji mają jednakową moc prawną to zasady wiodą jakby prym. W obowiązującej od 17. X. 1997 r. nowej konstytucji dają się wyodrębnić zasady: republikańskiej formy państwa, suwerenności narodu (zwierzchnictwa), demokratycznego państwa polskiego i reprezentacji politycznej, podziału władzy i równoważności się władz, dwuizbowości parlamentu pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego, pluralizmu politycznego, samorządności terytorialnej, społecznej gospodarki rynkowej ochrony własności, niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów i trybunałów, wolności i praw człowieka i obywatela.

Zasady wyraźnie ustanowione mogą być rozproszone nie tylko w l rozdziale ale np. prawa wyborczego są w dalszym rozdziale. Funkcjonują też zasady nienazwane np.: zasada wyłączności ustawy, zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego, zasada jedności konstytucji.

Podobne prace

Do góry