Ocena brak

Pojęcie, zasady i źródła prawa rodzinnego

Autor /Liesjushice Dodano /12.01.2007

Prawo rodzinne (zwane rowniez familijnym) reguluje stosunki społeczne wynikające z malżeństwa (np. stosunki powstające w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki majątkowe miedzy małżonkami), stosunki miedzy rodzicami a dziecmi oraz stosunki wynikajce z pokrewienstwa i z opieki.

W polskim systemie prawnym prawo rodzinne wyodrębnione jest w osobną gałąź prawa.
Podstawowe zasady prawa rodzinnego określone są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (w skrócie k.r. i o.). Do tych podstawowych zasad zaliczyc nalezy:
1)zasada rownosci małżonków, w myśl której kobieta ma równe prawa z mężczyzną we wszystkich dziedzinach życia
2) zasada trwałosci małżeństwa, polegająca na tworzeniu warunkow sprzyjających trwałemu pożyciu małżonków i eliminowaniu możliwości zawierania małżeństw pochopnych
3) zasadę zabezpieczenia losów dzieci, poelgająca na tym, że władza rodzicielska musi być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka, a rozwiazanie malzenstwa moze nastapic tylko wtedy, gdy dobro dzieci nie stoi temu na przeszkodzie
4) zasadę równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi zrodzonymi z małżenstwa

Zasadniczym źródlem prawa rodzinnego jest u nas kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r. (wielokrotnie nowelizowany; ostatnia zmiana z dnia 24 lipca 1998 r. - dzU nr 117, poz. 757), a ponadto prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r. (wielokrotnie nowelizowane)

Podobne prace

Do góry