Ocena brak

Pojęcie zasad budżetowych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Zasady budżetowe – są to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, dotyczże prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań. Wyróżniamy zasady: powszechności, jedności, niefunduszowania, szczegółowości, równowagi, jawności, przejrzystości.

Zasada powszechności: występuje też pod nazwami zupełności lub budżetowania brutto. Wyraża ją postulat, aby wszystkie jednostki państwowe wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków, tj. aby były budżetowane brutto.

Zasada jedności: zasada ta postuluje, aby budżet państwa ujmowany był w jeden całościowy akt prawny, przestrzeganie tej zasady zapewnia następujące korzyści – umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest rzeczywiście zrównoważony, eliminuje potrzebę badania rozlicznych dokumentów, eliminuje rachunki pozabudżetowe, eliminuje zjawisko pozornych oszczędności, zwiększa przejrzystość i rzetelność dokumentów budżetowych, uwidacznia w sposób jednoznaczny globalną kwotę wydatków państwa, umożliwia władzom budżetowym ocenę użyteczności i względnej pilności różnorodnych wydatków i dokonanie na tej podstawie racjonalnych wyborów w tej materii.

Zasada niefunduszowania; zasada ta występuje jako zasada jedności materialnej budżetu, postuluje ona, aby budżet zorganizowany był na zasadzie jednej puli środków, której całość dochodów przeznaczona jest na całość wydatków. Łączenie dochodów z wydatkami nazywa się funduszowaniem, a środki pochodzące z określonych źródeł, przeznaczone na określone cele funduszami celowymi.

Zasada szczegółowości: postuluje, aby budżet był ustalany i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków, a nie tylko w ujęciu ogólnym. Realizacji tego postulatu służy w praktyce klasyfikacja budżetowa.

Zasada równowagi: oznacza takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości dochodów, tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy.

Zasada jawności: postuluje, aby budżet był ujawniany obywatelom w fazie planowania, uchwalania i wykonywania.

Zasada przejrzystości: postuluje uporządkowanie dochodów i wydatków budżetowych w odpowiednim systemie podziałek, wymaga ona stosowania jasnych i jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz czytelnych i logicznych zasad konstrukcji budżetu.

Podobne prace

Do góry