Ocena brak

Pojęcie zarządzania organizacją

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Wszelkie działania zbiorowe ludzi, które cechują się tak czy inaczej pojmowanym porządkiem społecznym są regulowane przez pewne społeczne mechanizmy koordynacji i kontroli tych działań. Istnieją cztery główne mechanizmy takiej regulacji:

1)mechanizm rynku,

2)mechanizm administracji,

3)mechanizm zarządzania,

4)mechanizm obowiązku moralnego.

Wszystkie te mechanizmy odwołują się do pewnych podstawowych zasad, które mają zapewnić optymalizację działań ludzkich, podejmowanych z zamiarem realizacji określonego celu.

Rynek jest miejscem spotkania podaży i popytu dóbr usług, sprzedawców i nabywców. „Niewidzialna ręka rynku” opiera się na pewnych regułach, które umożliwiają wolną i wzajemnie uczciwą wymianę między sprzedawcą a nabywcą, która jest warunkiem efektywnego gospodarowania. Rynek nie jest jednak sprawnym regulatorem zachowań ekonomicznych, jeśli nie znajduje oparcia w kapitale społecznym, czyli wzajemnym przeświadczeniu kontrahentów o dobrych intencjach i gotowości wypełniania zobowiązań przez partnera.

Administrowanie jest mechanizmem regulującym zachowania ludzi za pomocą przepisów, które wskazują jakie działania ludzkie są dozwolone a jakie zakazane. Przepisy te opierają się w społeczeństwie demokratycznym na zasadzie praw człowieka i dlatego nie powinny naruszać praw jednostki ludzkiej, jej autonomii i godności.

Zarządzanie to proces planowania, podejmowania i realizacji decyzji, mających zapewnić możliwie najbardziej optymalne wykorzystanie zasobów dla realizacji określonego celu oraz decyzje co do podziału zadań między ludźmi realizującymi ten cel. Zarządzanie opiera się na zasadzie sprawności i skuteczności. Kryterium podstawowym skuteczności tego mechanizmu jest stopień realizacji społecznie akceptowanego celu.

Moralność, to forma świadomości społecznej, na którą składa się zbiór zasad (norm), które określają co jest dobre, a co złe i którymi zgodnie z danym światopoglądem religijnym bądź filozoficznym powinni kierować się ludzie. Odwołuje się do zasady człowieczeństwa i humanizmu.

Wymienione mechanizmy odwołują się do różnych zasad i instrumentów regulacji działań zbiorowych i odgrywają różną rolę w poszczególnych segmentach życia społecznego: gospodarce, administracji publicznej, Kościele, stowarzyszeniach, partiach politycznych itp. Jednocześnie współwystępują obok siebie i wzajemnie się warunkują. Trudno będzie uznać – na przykład - za zasadną skuteczną realizację celu kierowania, jeśli sam cel lub metody jego osiągnięcia są moralnie naganne.

Zarządzanie organizacją jako podstawa regulacji zbiorowych działań ludzkich w organizacjach odwołuje się do wszystkich tych mechanizmów. Wystarczy przyjąć rozszerzoną interpretację definicji zarządzania, zaproponowaną przez Griffina.

Zarządzanie – według tego autora - to zespół działań (planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola), nakierowanych na zasoby organizacji (finansowe, rzeczowe, ludzkie) z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny( nie marnotrawny) i skuteczny (osiągający powodzenie).

Ten zespół działań obejmuje:

  • pewien proces decyzyjny mający zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów, czyli kierowanie,

  • reagowanie na sygnały płynące z otoczenia konkurencyjnego organizacji, czyli rynek,

  • tworzenie przepisów, norm i regulaminów organizacyjnych, czyli administrowanie,

  • akceptację wartości społecznie cenionych i uznawanych za dobro, należących do kanonów humanizmu, czyli działanie respektujące moralność.

Podobne prace

Do góry