Ocena brak

Pojęcie wzrostu, stagnacji i recesji w gospodarce

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Wzrost gospodarczy jest procesem, a więc zjawiskiem odnoszącym się do czasu. O wzroście mówimy wówczas, gdy dochód narodowy w roku tn jest większy niż w roku tn-1. W okresie t1,...,tn dokonał się wzrost gospodarczy.

Recesja jest to spadek produktu społecznego lub dochodu narodowego w wielkościach bezwzględnych obserwowany między rokiem tn-1 a rokiem tn.

Stagnacja - brak wzrostu i jednocześnie brak spadku.

Do określenia czy zaistniał wzrost gospodarczy używamy równania:

gdzie: Ytn-t1 - przyrost dochodu narodowego

Yt1 - stan początkowy

Y dla okresów wzrostu wartości przybiera dodatnie, dla recesji ujemne, a dla stagnacji równe zero.

Rozwój gospodarczy jest pojęciem szerszym od wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarczy jest oceną sytuacji w długim okresie czasu - tym różni się od wzrostu gospodarczego, który otrzymany jest w danym momencie w stosunku do okresu poprzedniego. Brak wzrostu w danym okresie nie przekreśla możliwości rozwoju.

Podobne prace

Do góry