Ocena brak

Pojecie wyroku i rodzaje wyroków

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Należy zwrócić też uwagę na zarządzenia wydawane przez sąd np. zarządzenie o przyznaniu pomocy prawnej.

Rodzaje wyroków.

Wyroki można podzielić na :

1) wyroki oddalające skargę czyli w razie nieuwzględnienia skargi sąd wyrokiem oddala skargę bez względu na rodzaj skargi.

2) wyroki uwzględniające skargę oparte są one na kryterium rodzaju skarg.

WYROKI W SPRAWACH SKARG NA DECYZJE LUB POSTANOWIENIA. Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę, może wydać:

  • wyrok o uchyleniu decyzji lub postanowienia w całości lub części – sąd uchyli zaskarżoną decyzje lub postanowienie jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy ustalił, że decyzja została wydana:

- naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy

- z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego – sąd będzie obowiązany uchylić decyzję lub postanowienie jeżeli stwierdzi istnienie jednej z przesłanek wznowienia i to niezależnie od tego czy naruszenie przepisów prawa procesowego miało wpływ na decyzje jeżeli nie wystąpią przesłanki negatywne

- z naruszeniem innych przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy

  • wyrok stwierdzający nieważność decyzji lub postanowienia – sąd stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia gdy decyzja lub postanowienie jest dotknięta jedną z wad wyliczonych w art.156k.p.a

  • wyrok stwierdzający niezgodność z prawem decyzji lub postanowienia – negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania.

WYROKI W SPRAWIE SKARG NA INNE NIŻ DECYZJE I POSTANOWIENIA AKTY LUB CZYNNOŚCI Z ZAKRESU AP DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA – sąd uwzględniając tego rodzaju skargę, uchyla zaskarżony akt albo stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności.

WYROKI W SPRAWACH SKARG NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW WYKONUJĄCYCH AP – Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organu wykonującego AP zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności.

WYROKI W SPRAWIE SKARG NA UCHWAŁE LUB ZARZĄDZENIE ORGANÓW J.S.T ALBO ZWIĄZKU J.S.T ORAZ PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDZOWEJ – sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza że zostały wydane z naruszeniem prawa jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Według ustaw samorządowych uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego sprzeczne z prawem są nieważne.

Ustawy samorządowe wprowadzają przesłankę negatywną stwierdzenia nieważności uchwał lub zarządzeń organów samorządu terytorialnego – przesłankę przedawnienia. Nie stwierdza się nieważności uchwał lub zarządzeń po upływie roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym ustawami samorządowymi, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu przedawnienia sąd orzeka o ich niezgodności z prawem. Sąd uwzględniając skargę na przepis prawa miejscowego organu administracji rządowej stwierdza jego nieważność w całości lub w części. Nie obowiązuje w tym zakresie przesłanka przedawnienia.

WYROKI W SPRAWIE SKARG NA AKTY NADZORU – sąd uwzględniając skargę j.s.t. na akt nadzoru uchyla ten akt.

WYROKI W SPRAWIE SKARG NA INNE NIEWYMIENIONE WYŻEJ AKTY LUB CZYNNOŚCI .

Podobne prace

Do góry