Ocena brak

Pojęcie wynagrodzenia

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Wynagrodzenie oznacza – w węższym sensie – zapłatę za pracę. W literaturze można zauważyć, że niekiedy używa się zamiennie terminów: wynagrodzenie i płaca. Niekiedy pojęcie wynagrodzenia ma znaczenie szersze. M. Kostera i S. Kownacki wymieniają pięć podstawowych typów wynagrodzeń, a mianowicie:

  • materialne, do których zaliczyć można płace, premie, sprzęt, wyposażenie, diety;

  • polityczne, przez co rozumie się władzę, wpływ, odpowiedzialność, kontrolę, informację, formułowanie celów, podział zasobów, kontakty z otoczeniem;

  • techniczne, a mianowicie rozwiązywanie problemów, uczestniczenie w zespołach projektowych, pomiar efektów;

  • społeczno – psychologiczne, do nich zalicza się tożsamość społeczną i osobistą, uznanie, zaufanie, status, informacja, atrakcyjny czas pracy , samodzielność;

  • związane z możliwościami samorealizacji, jak na przykład możliwość kształcenia i samorozwoju.

W tym ujęciu płaca jest tylko jednym z elementów (pieniężnym) wynagrodzenia, które zawiera też składniki niepieniężne, związane z treścią pracy (interesująca, ważna , przydatna, rozwijająca) oraz środowiskiem pracy (przyjazne, bezpieczne, dające odpowiedni status społeczny.

Podobne prace

Do góry