Ocena brak

Pojęcie wydatków

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Pojęcie wydatków jest pojęciem, które odróżnić należy od pojęcia kosztów. Tu wydatki ponoszone są także w celu prowadzenia działalności jednostki gospodarczej. Ponoszenie wydatków wiąże się ze zmniejszeniem jednego tylko składnika majątku, którym jest stan środków pieniężnych.

Wydatek wyznacza każdy rozchód środków pieniężnych z kasy, lub rachunku bankowego danej jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra, lub usługi, oraz w związku z różnymi zobowiązaniami. Pojęcie wydatku jest szersze od pojęcia kosztu.

Nie wszystkie wydatki jednostki gospodarczej są dla niej jednocześnie jej kosztami. Jednak każdy koszt pociąga za sobą wcześniejszy, lub późniejszy wydatek. Przykładem wydatków nie posiadających charakteru kosztów są: zapłata za zakupione materiały, zapłata za wykonanie usługi, wypłata wynagrodzeń pracownikom oraz, zapłata czynszu za użytkowanie lokalu.

Może także zaistnieć rozbieżność czasowa między powstaniem kosztu a powstaniem wydatku. Na przykład wydatkowanie środków pieniężnych materiałów do produkcji. Rozbieżność czasowa odzwierciedla się w ewidencji księgowej w zmianach stanów zapasów, rachunków i rozliczeń między okresowych. Istnieją trzy rodzaje reakcji występujących w czasie między ponoszeniem kosztów i wydatków:

  1. wydatek nastąpił w okresie wcześniejszym niż został przeniesiony koszt, np. zapłata za zakup materiałów, które zostaną zużyte w procesie produkcyjnym w późniejszym terminie; lub też wypłata zaliczki na przyszłe świadczenia,

  2. wydatek nastąpił w tym samym okresie co koszt, np. wypłata wynagrodzeń za pracę w danym miesiącu; czy zakup materiałów biurowych za gotówkę do bezpośredniego użycia,

  3. wydatek nastąpił w okresie późniejszym w stosunku do poniesionego kosztu, np. opłata czynszu za użytkowanie lokalu pod koniec roku; albo zapłata za wcześniej zakupione materiały.

W krótkich okresach, a szczególnie w skali okresu sprawozdawczego, ma się do czynienia z rozbieżnością między czasem wydatkowania środków pieniężnych, a czasem ponoszenia kosztów. Przy ustabilizowanej sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, częściej wydatki wyprzedzają koszty. W długich okresach występuje tendencja do wyrównywania się wydatków i kosztów.

Podobne prace

Do góry