Ocena brak

Pojęcie urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Urlop macierzyński

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze :

-8 tygodni urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego – matce, która przyjęła ( przysposobiła ) dziecko w wieku do jednego roku,

-16 tygodni – przy pierwszym porodzie,

-16 tygodni – przy przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia 12 miesięcy przez dziecko,

-18 tygodni – przy pierwszym porodzie wychowując dziecko przysposobione,

-18 tygodni przy każdym następnym porodzie,

-26 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego można wykorzystać przed przewidywalną datą porodu. Wówczas po porodzie przysługuje niewykorzystana część urlopu.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego matka może z niego zrezygnować, wówczas można go przydzielić ojcu na jego pisemny wniosek. Pracownica musi złożyć pisemny wniosek o rezygnować z urlopu macierzyńskiego najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy ojca potwierdzający termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracodawcę.

W razie śmierci matki podczas urlopu macierzyńskiego pozostała część urlopu przysługuje opiekującemu się dzieckiem ojcu.

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu przed upływem 8 tygodnia życia matce przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka.

W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia matce przysługuje urlop macierzyński jeszcze przez 7 dni od daty zgonu.

W przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej matka, która wykorzystała 8 tygodni urlopu macierzyńskiego pozostałą część może wykorzystać po powrocie dziecka do domu.

Jeżeli matka oddaje dziecko po porodzie do adopcji lub do domu małego dziecka jej prawo do urlopu macierzyńskiego upływa z dniem oddania dziecka. Urlop po porodzie nie może trwać krócej niż 8 tygodni.

Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński

W okresie trwania urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie przysługuje wynagrodzenia, a tzw. zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

a. urodziła dziecko,

b. przyjęła dziecko w wieku do roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego adopcję,

c. przyjęła dziecko w wieku do roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

W przypadku, gdy prowadząca własną firmę sama opłaca za siebie składki na ZUS po urodzeniu dziecka będziesz otrzymywała z ZUS-u zasiłek macierzyński w wysokości 100 % sumy, od której płaci składkę. Czas, przez który będzie dostawać zasiłek, jest równy pełnej długości urlopu macierzyńskiego

Studentka po urodzeniu dziecka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku śmierci matki lub, porzucenia dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie albo inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od przeciętnego wynagrodzenia, jakie otrzymywała matka przez 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym urodziła dziecko. (lub wzięła na wychowanie). Kwota zasiłku stanowi 100 % podstawy wymiaru zasiłku (100 % twojego wynagrodzenia). Za jeden dzień urlopu otrzyma 1/30 część tak obliczonego miesięcznego wynagrodzenia.

Zasiłek przysługuje za każdy dzień urlopu macierzyńskiego, w tym także za dni wolne od pracy.

W sytuacji, gdy zasiłek przysługuje pomimo ustania ubezpieczenia chorobowego (np. w wyniku likwidacji pracodawcy), świadczenie wypłaca się za czas urlopu macierzyńskiego, który zgodnie z przepisami przypadałby po porodzie.

Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób to wówczas zasiłek macierzyński jest ustalany i wypłacany przez pracodawcę. W innych przypadkach należy to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może jednak zaistnieć sytuacja, kiedy matka nie będzie zgadzać się z przyjętym sposobem wyliczenia zasiłku przez pracodawcę - wówczas może zwrócić się bezpośrednio do ZUS, gdzie fachowcy ponownie ustalą wysokość należnego świadczenia.

Zasiłek macierzyński nie przysługuje za czas urlopu bezpłatnego.

Podobne prace

Do góry