Ocena brak

POJĘCIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ I JEJ RODZAJE

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Umowa międzynarodowa jest to porozumienie dwóch lub większej liczby podmiotów prawa międzynarodowego, w którym określiły one swe wzajemne prawa i obowiązki, ustaliły jako wiążące dla siebie pewne reguły postępowania bądź zgodziły się na zmianę czy też likwidację istniejących norm lub uzgodniły sposób załatwienia pewnej sprawy. Zadaniem umowy międzynarodowej jest spowodowanie skutków prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego. Nieodzownymi warunkami umowy są: podmiotowość prawnomiędzynarodowa wszystkich jej stron oraz ich uzgodniona i wyrażona wola uregulowania przez prawo międzynarodowe konkretnej dziedziny wzajemnych stosunków.

Stronami umowy mogą być tylko państwa lub niektóre organizacje międzynarodowe. Umowy prawidłowo zawarte przez państwa ustanawiają prawa i obowiązki państw jako takich, nie zaś odnośnych rządów czy osób, które uczestniczyły w ich zawarciu. Umowy zobowiązują państwo także w razie zmiany rządu w trybie niekonstytucyjnym. Umowy międzynarodowe bądź potwierdzają normy obowiązującego prawa, konkretyzując i rozwijając je, bądź tworzą nowe formy, uchylając stare.

Tryb zawierania umów międzynarodowych:

 • Prosty (bez ratyfikacji lub zatwierdzenia)

 • złożony (wymagają ratyfikacji lub zatwierdzenia)

Etapy zawierania umowy międzynarodowej:

Rodzaje umów międzynarodowych:

 • ze względu na liczbę stron

 1. dwustronne (bilateralne)

 2. wielostronne (multilateralne)

 1. prawne

 2. polityczne

 3. gospodarcze

 4. kulturalne

 5. wojskowe

 6. społeczne

 • ze względu na czas trwania

 1. terminowe

 2. bezterminowe

 • ze względu na możliwość przystąpienia państw trzecich

 1. otwarte

 2. zamknięte

 • ze względu na organ upoważniony do ich zawarcia

 1. państwowe

 2. rządowe

 3. resortowe

 • ze względu na formę zgodności stron

 1. forma pisemna

 2. forma ustna (gentlemens agreements)

 1. w postaci jednego dokumentu

 2. w formie wymiany not (deklaracji lub listów)

 3. umowy składające się z większej ilości dokumentów

Typy umów politycznych:

 • traktaty pokojowe – postanowienia regulujące stosunki między państwami, które ze stanu wojny przechodzą w stan spokoju

 • umowy sojusznicze – państwa zobowiązują się do udzielenia wzajemnej pomocy, łącznie ze wsparciem zbrojnym

 • traktaty o współpracy, dobrym sąsiedztwie i solidarności wyrażają ogólne dążenie państw do rozwoju wzajemnych, przyjaznych stosunków.

Podobne prace

Do góry