Ocena brak

Pojęcie umowy

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Umową w tym także umową gospodarczą nazywamy zgodne oświadczenie woli stron, których celem jest powstanie, przekształcenie lub zakończenie stosunku prawnego. Oświadczenie woli winno być wyrażony w sposób dostatecznie jasny, może być wyrażone przez każde zachowanie się podmiotów(art. 60kc). Umowa jako czynność prawna dwustronna winna być zawierana zgodnie z art. 58 kc tj. zgodna z ustawami i zasadami współżycia społecznego.

Czynność prawna sprzeczna z ustawą, w tym też umowa albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna chyba że właściwy przepis przewiduje właściwy skutek np. w miejsce nieważnych postanowień umowy wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Dokonując oceny treści umowy należy brać pod uwagę zgodny zamiar stron i cel do k1órego dążył a nie samą formę i dosłowne brzmienie umowy.

Umowa powinna zawierać (nie wszystkie elementy w umowach są zawierane):

-Nazwa umowy(pozwala od razu zaszeregować umowę, bez nazwy-jest ważna)

-Data miejsce zawarcia umowy( ważne dla roszczeń, umowa bez nich ważna)

-Oznaczenie stron i sposobu ich reprezentacji(konieczne, błędny sposób reprezentacji-nie dojdzie do zawarcia umowy)

- Przedmiot umowy(konieczny)

-Cena(można ją określić w inny sposób, np. poprzez odwołanie się do wskaźników)

-Dopuszczalność przenoszenia praw obowiązków wynikająca z umowy

-Inne klauzule( ważne dla stron, np. informacja, jurysdykcja- sposób rozstrzygania sporów)

-Zasady zmian oraz wypowiadania umowy

-Podpisy stron(niekoniecznie czytelne)

Podobne prace

Do góry