Ocena brak

Pojęcie tytułu wykonawczego i jego elementy

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy sporządza się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, ostatecznie zatwierdzonych ugód administracyjnych, prawomocnych wyników kontroli skarbowej, deklaracji lub zeznania podatkowego zobowiązanego. Podstawą tytułu wykonawczego może być też decyzja nie ostateczna, której natychmiastowa wykonalność wynika z mocy prawa lub nadanego jej rygoru natychmiastowej wykonalności, powszechnie obowiązujący przepis prawa. Gdy egzekucję administracyjną prowadzi się celem wykonania obowiązków orzeczonych przez sąd, tytuł wykonawczy stanowi orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Elementy:

-Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela.

-Datę doręczenia tytułu wykonawczego organowi egzekucyjnemu przez wierzyciela uważa się za datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Gdy organ egzekucyjny jest zarazem wierzycielem, za taką datę należałoby uznać datę doręczenia odpisu tytułu wykonawczego zobowiązanemu.

-We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel wskazuje środek egzekucyjny, gdy chodzi o egzekucję obowiązku o charakterze niepieniężnym, fakultatywnie zaś czyni to w odniesieniu do egzekucji należności pieniężnych. Wskazaniem środka egzekucyjnego nie jest związany organ, który może zastosować inny, łagodniejszy dla zobowiązanego środek, który także prowadzi bezpośredniego wykonania egzekucji. Gdy dotyczy to egzekucji obowiązku niepieniężnego, o zmianie środka informuje się wierzyciela. W tytule należy także wskazać ewentualną podstawę pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej wierzyciela. Do tytułu wykonawczego wierzyciel winien dołączyć dowód doręczenia upomnienia, ewentualnie stwierdzić w tytule, że doręczenie nie było konieczne.

Podobne prace

Do góry