Ocena brak

POJĘCIE SYSTEMU PODATKOWEGO

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

System to grupa elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych, tworzących pewną całość. Przyjmuje się że system podatkowy to ogół podatków występujących w danym czasie w danym państwie.

Podatki są kategorią prawną i ekonomiczną. Prawo podatkowe generuje dochody w znaczeniu ekonomicznym, jednak system podatkowy w znaczeniu ekonomicznym nie może istnieć bez norm prawnych składających się na system prawa podatkowego.

System podatkowy powinien być niesprzeczny, logiczny i zupełny (spójny, kompleksowy), zbudowany według zasad podatkowych. Powinien też harmonijnie godzić funkcje podatków, przede wszystkim fiskalną i redystrybucyjną

W znaczeniu ekonomicznym -> bierze pod uwagę źródło podatku ( osoby fizyczne, prawne, obrót dochód majątek), szybkość i grubość przepływu strumieni pieniężnych, rozłożenie podatków pomiędzy poszczególne grupy; poziomy obciążeń grup podatników i przedmiotów opodatkowania

Ekonomiści wyznaczają system podatkowy przez pytanie jak można budować podatki pod względem prawnym.

->Jest to ogół dochodów podatkowych państwa i jednostek publicznoprawnych

W sensie prawnym -> prawnika interesuje to czym zajmuje się ekonomista, ale patrzy na to od strony legislacyjnej. Patrzy na zakres podmiotowy i przedmiotowy, ochronę interesu podatników i ochronę proceduralną.

->Jako system norm prawnych system podatkowy powinien być zbudowany wg zasad prawidłowej legislacji

Cały system podatkowy zbudowany jest w różny sposób są różne punkty widzenia. Systemy podatkowe teoretyczne i historyczne.

Na system prawa podatkowego składają się normy prawne, które tworzą:

1) obowiązki i uprawnienia materialnoprawne

2) procedury podatkowe

3) strukturę i kompetencje podmiotów stosujących prawo podatkowe (organów administracji państwowej, sądów, podatników, płatników)

Podobne prace

Do góry