Ocena brak

Pojęcie strony, teorie strony

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Teoria obiektywna – kładzie nacisk na to, że o statusie strony może rozstrzygać wyłącznie prawodawca. Strona nie może sama przesądzać o jej istnieniu jako strony i samodzielnie decydować.

Teoria subiektywna – zakłada z góry na wstępie, że dylemat ten nie da się rozwiązać, tylko w toku postępowania ( w konkretnej sprawie). Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Podobne prace

Do góry