Ocena brak

Pojęcie środków publicznych

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Środki publiczne są to:

1. dochody publiczne,

2. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,

3. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pochodzące:

- ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych,

- z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

- ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych,

- z otrzymanych pożyczek i kredytów.

4. przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.

Podobne prace

Do góry