Ocena brak

Pojęcie sprawy gospodarczej

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze sto­sunków cywilnych między przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na zasadach określonych właściwymi przepisami prawnymi w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej.

Sprawami gospodarczymi są również sprawy: ze stosunku spółki, przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub na­prawie szkody oraz ogra­niczenie działalności zagrażającej środowisku, między organami przedsiębiorstwa państwowego, między przedsiębiorstwem państwowym, jego organa­mi a jego organem założycielskim lub sprawują­cym nadzór, postępowania o poprawie gospodarki przedsię­biorstwa państwowego i o jego upadłości, z zakresu prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym, inne, przekazane przez odrębne przepisy. Druga definicja sprawy gospodarczej stanowi podstawę do kwalifikacji spraw go­spodarczych rozpoznawanych w procesie.

Według tego przepisu sprawą gospodarczą jest sprawa ze stosunków cy­wilnych między podmiotami gospodarczymi w zakresie wy­konywanej przez nie działalności gospodarczej. Ponadto sprawami gospodarczymi są także wynikające: ze stosunku spółki, przeciwko podmiotom gospodarczym o zaniechanie na­ruszania środowiska , należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji.

Podobne prace

Do góry