Ocena brak

Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Def. nr 1

Termin służba cywilna, użyty po raz pierwszy przez brytyjską administrację kolonialną w Indiach w XIX w. i rozpowszechniony w świecie po roku 1854, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono w WB konkursowy nabór do administracji państwowej, oznacza urzędników służących państwu w zawodowy sposób, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach politycznych (najczęściej z wyboru), służb zmilitaryzowanych i sądownictwa. Ta grupa ludzi, odpowiednio przygotowana do pracy na rzecz państwa jest niezbędna, aby współczesne państwo mogło wykonywać sprawnie swoje funkcje. W większości współczesnych państw służba cywilna oznacza pracowników administracji państwowej rekrutowanych w drodze specjalistycznych egzaminów i awansowanych na podstawie kompetencji i starszeństwa.

Def, nr 2

Służba cywilna- rozumie się przez nią szczególny status prawny osób, których pracodawcą jest państwo. Status ten określa prawa i obowiązki urzędników państwowych, reguły przyjmowania do służby i przebiegu (awansowania) ich zawodowej kariery. Podstawowe wartości, w oparciu o które buduje się m.in. politykę kadrową w sektorze publicznym to:

Wśród rozwiązań technicznych, które służą uniezależnieniu służby cywilnej od rządu istotne jest mianowanie urzędnika i stabilizacja jest stosunku służbowego, a także prawne zagwarantowanie przebiegu kariery zawodowej.

Podstawą jest racjonalne określenie przedmiotowego zakresu s.c. – twardy rdzeń tworzą urzędnicy szeroko pojmowanej władzy wykonawczej (ministerstwa, urzędy centralne, rządowa admin. terytorialna, kontrola państwowa).

Tworzenie stałego, zawodowego korpusu urzędników państwowych musi uwzględnić co najmniej 2 cechy:

 • znajdą w niej zatrudnienie reprezentanci licznych grup zawodowych, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia

 • struktura hierarchiczna, co najmniej 3 poziomy- podstawowy, średni i wyższy

Podziałem podstawowym, najbardziej ogólnym, jest podział na kategorie urzędnicze (klasy, stopnie służbowe – na ogół jest ich 3 lub 4)

Podział na kategorie służy grupowaniu pracowników wykonujących podobne zadania, a tym samym legitymujących się tym samym wykształceniem, umiejętnościami i odpowiedzialnością.

Kategorie:

 • najwyższa – pracownicy koncepcyjni i kierujący złożoną strukturą organizacyjną

 • średni szczebel – pracownicy odpowiedzialni za prace aplikacyjne

 • reszta – zadania rutynowe

W ramach każdej kategorii klasyfikuje się stopnie służbowe i określa płace.

FUNKCJE: (uprzedzam, że nigdzie tego nie znalazłam więc sama wnioskuję z def. służby jakie mogą być jej funkcje)

 • dostarczenie systemowi wykwalifikowanej kadry, która w odpowiedni sposób będzie wykonywać zadania wynikające z wyborów polityków;

 • pozwala na efektywniejsze działanie systemu;

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość systemu;

 • realizacja zadań państwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny;

 • zapewnia reprezentacje licznym grupom zawodowym;

 • wykonuje zadania w sposób racjonalny i odpowiedzialny;

 • zapewnienie kadr pracowniczych dla aparatu państwowego;

 • gwarantuje trwałe, sprawne i odpowiedzialne wypełnianie funkcji państwa i administracji, a poprzez to stabilne i efektywne działanie całego mechanizmu sprawowania władzy w państwie

Podobne prace

Do góry