Ocena brak

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Ryzyko instytucji finansowej to zagrożenie, wynikami działań odmiennymi od zamierzonych celów. W książce: „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” prof. Jachowicz wskazuje jako główne źródło ryzyka brak możliwości doskonałej antycypacji stanów przyszłych oraz wskazuje możliwość wystąpienia stanów nieoczekiwanych..

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Ryzyko w banku ma charakter szczególny. Wynika to z:

 1.  
  • wyjątkowej trudności przewidywania realnych terminów wymagalności pasywów (depozytów) i zapadalności aktywów (kredytów).

  • Ryzyko podejmowane jest celowo, rozmyślnie w oczekiwaniu na wyższy zysk. Istnieje ścisły związek między wielkością dochodów banku a ryzykiem. Wyższe ryzyko – wyższa rentowność.

Istota ryzyka w działalności banku jest taka sama jak w typowej działalności gospodarczej mimo pewnych istotnych różnic. We wszystkich przypadkach ryzyko definiuje się jako negatywne odchylenie osiągniętej wielkości celowej od wielkości wcześniej zaplanowanej. Dla banku jak dla każdego innego podmiotu gospodarczego tą wielkością jest zysk i generowane środki pieniężne. Bank wypracowuje te wielkości dzięki specyficznej działalności, jak między innymi przechowywanie środków pieniężnych (depozyty) i finansowanie innych podmiotów – kredyty. W dążeniu do optymalizacji zysku i środków pieniężnych towarzyszy nieuchronna akceptacja określonych poziomów ryzyka, które zazwyczaj towarzyszą wzrostowi skali osiąganych dochodów (szans bank). Między tymi wartościami występuje reakcja dodatnia.

 

Bank w Bazylei wyróżnia ryzyko:

 1. KREDYTOWE – niebezpieczeństwo niewywiązania się partnera transakcji z jego zobowiązań

 2. RYNKOWE – możliwość zmiany warunków finansowych w wyniku zmian cen rynkowych. Tu wyróżnia się:

 1.  
  • ryzyko stopy procentowej

  • ryzyko zmian cen towarów

  • ryzyko związane z inwestycją w papiery wartościowe.

 1. RYZYKO PŁYNNOŚCI – składa się z:

 1.  
  • elementu uzależnionego od konkretnego instrumentu finansowego – instytucja nie jest w stanie zająć odpowiedniej pozycji na rynku z powodu braku odpowiedniej głębokości rynku

  • elementu związanego z wypłacalnością instytucji emitenta – brak zdolności do realizacji zobowiązań

 1. RYZYKO OPERACYJNE - zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonych celów w związku z błędami w systemie informacyjnym lub pracowników, albo nieodpowiednią kontrolą wewnętrzną banku

 2. RYZYKO PRAWNE – ryzyko straty z powodu nieprzeprowadzonych transakcji ze względu na brak przepisów prawnych lub niewystarczające dokumenty. Brak wiarygodności finansowej partnera.

 

WNIOSKI:

 1.  
  • brak kryterium jednoznacznie identyfikującego ryzyko,

  • silne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka,

  • powiązania czynników wywierających ryzyka są silne i mają charakter dwukierunkowy,

  • ryzyko jest determinowane przez czynniki egzogeniczne (zew.),

  • ryzyka są ryzykami systematycznymi – są niedywersyfikowalne

  • ryzyka są nieodłącznym elementem funkcjonowania rynku finansowego.

 

Podobne prace

Do góry