Ocena brak

Pojęcie, rodzaje i sposób obliczania terminów

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Termin to określona data bądź pewien okres. Można je podzielić na:

a) ustawowe-wynikają z kpa; ustaw, przewidziane są dla czynności dokonywanych przez organy administracji lub strony , nie mogą być skracane ani przedłużane, warunkowo mogą być przywracane, czynności po terminie są nieskuteczne,

b) urzędowe-wyznaczone przez organ prowadzący postępowanie, mogą być skracane lub przedłużane z ważnych przyczyn, czynności po terminie są ważne-wyjątkowo.

Art. 57 kpa dotyczy obliczania terminów, może to być w dniach, tygodniach, miesiącach:

1) termin w dniach-jego koniec upływa z ostatnim dniem wyznaczonej liczby, nie uwzględnia się dnia zdarzenia początkującego termin,

2) termin w tygodniach-kończy się z dniem ostatniego tygodnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu,

3) termin w miesiącach-kończy się z upływem dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu /gdy go nie ma, to jest ostatni dzień miesiąca/.

We wszystkich przypadkach, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny, za ostatni dzień terminu uważa się kolejny dzień powszedni. Zachowania terminu dotyczy data stempla pocztowego, złożenie pisma w ambasadzie; dyrekcji zakładu karnego; dowództwie jednostki wojskowej, itp.

Podobne prace

Do góry