Ocena brak

Pojęcie problemów globalnych i ich geneza

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

POJĘCIE problemów globalnych - Pełne ujawnienie się problemów globalnych oraz dorobek nauki w dziedzinie badań nad nimi na trwałe wprowadziły powyższe pojęcie do nauk społecznych, a zwłaszcza do ekonomii, politologii i internacjologii. Niełatwo jednak było je zdefiniować, o czym świadczą stosunkowo nieliczne próby podjęte w tym zakresie oraz rozbieżności przy tworzeniu listy problemów globalnych. M. Mesarovic i E. Pestel, twórcy raportu pt. Ludzkość w punkcie zwrotnym uważają np., że najważniejszą ich cechą, z której bierze się także ich nazwa, jest wszechświatowy charakter.  

Dane zagadnienie - jak stwierdzają -staje się bowiem problemem globalnym wówczas, gdy dotyczy w istotny spo­sób wszystkich lub prawie wszystkich państw. Jedni naukowcy uważają za naj­większe znaczenie złożoności problemów globalnych. Ma ona stanowić podsta­wową różnicę między nimi a innymi kwestiami międzynarodowymi. Inni zwrócili przede wszystkim uwagę na zagrożenia dla całej ludzkości lub groźbę regresu w warunkach życia i rozwoju sił wytwór­czych, jakie mogą wystąpić, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu ich rozwiązania. Jeszcze inni podkreślają też tkwiącą w ich naturze długofalowość. to, zdaniem tych badaczy, tzw. problemy „długiego trwania".

CECHY - Dotychczasowe wyniki badań wyraźnie sugerują przecież, iż chodzi raczej o zespół cech niż o jedną konkret­ną i decydującą cechę. Traktowane one muszą być przy tym w miarę równo­rzędnie, gdyż wszelka hierarchizacja nastręczać może sporo trudności.

Stanowią je:

1. Ogólnoświatowa skala: problemy te dotyczą całej ludzkości, mają cha­rakter ponadpaństwowy i ponadregionalny, w mniejszym lub większym stopniu obiektywnie oddziałują na rozwój wszystkich społeczeństw.

2. Olbrzymia waga: problemy te mają charakter krytycznych zagrożeń, toteż są szczególnie istotne z punktu widzenia perspektywy gatunkowej czło­wieka. Wywołują tak wiele niebezpiecznych zakłóceń, że ich nieprzezwyciężenie stawia pod znakiem zapytania przyszłe losy i przetrwanie ludzkości..

3 Sposób rozwiązania: aby problemy te przezwyciężyć, potrzebna jest możliwie ścisła i szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych stron, co z reguły jest równoznaczne z koniecznością zjednoczenia w tym celu wysiłków i działań całej społeczności międzynarodowej". Dopiero łączne zastosowanie tych trzech wyróżników pozwala, jego zda­niem, zidentyfikować najważniejsze problemy globalne współczesności.

Podobne prace

Do góry