Ocena brak

Pojęcie prawa karnego i jego funkcje

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Prawo karne jest zespołem norm prawnych regulującym czyny społecznie szkodliwe zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny, a także kary i środki karne stosowane wobec sprawców tych czynów.

Prawo karne zajmuje się czynami niezgodnymi z prawem i wymierzaniem kary za dokonane czyny.

Funkcje prawa karnego:

  • gwarancyjna;

Normy prawa karnego, które gwarantują nam przestrzeganie prawa. Już w XVIII w. obywatele mieli obowiązek przestrzegania praw, które państwa im gwarantowały. Zasady związane z funkcją gwarancyjną:

- „nullum crimen sine lege” – nie ma przestępstwa bez przepisu ustawowego

- „nulla poema sine lege” – należy stosować tylko kary, które przewidziane są w kodeksie

- „lex retro non agit” – prawo nie działa wstecz

- „nullum crimen sine culpa” – nie ma przestępstwa bez winy

  • ochronna;

Ochrona pewnych sfer naszego życia przy pomocy norm prawnych.

  • prewencyjna;

Funkcja zapobiegawcza prawa karnego – wiemy, co za dany czyn nam grozi. Prewencja szczególna skierowana jest do konkretnych osób, pojedynczych jednostek, które czyn taki już popełniły.

  • restytucyjna;

Funkcja naprawcza – sąd może zasądzić środek karny, który naprawiłby szkodę. Jeżeli można to należy karę naprawić.

Podobne prace

Do góry