Ocena brak

Pojęcie prawa adm., jego podział wew. i zakres regulacji

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Są różne ujęcia koncepcji prawa adm. Prawo adm. - gałąź prawa, która reguluje działalność organów państwowych, podejmowanych w celu wykonania ustalonych prawem zadań organizacyjnych, wypełnianych w swoistych formach działania.

                                     KOMPETENCJI NIE MOŻNA DOMNIEMYWAĆ

                            MUSZĄ BYĆ ONE OKREŚLONE W PRAWIE MATERIALNYM.

Prawo adm. - ogół norm prawnych, regulujących stosunki wynikające z administracyjnej działalności organów państwa. Działalność wszystkich organów państwa musi się opierać na prawie, co wynika w szczególności z zasady praworządności.

Do prawa adm. odnoszą się tylko te przepisy (normy), które specjalnie odnoszą się do stosunków wynikających z administracyjnej działalności org. państwa.

Prawo adm. - to przepisy, normy prawa adm. materialnego, które tworzą indywidualne sytuacje prawne, czyli tworzą obowiązki i uprawnienia podmiotu (także prawo procesowe - kpa i ustrojowe zalicza się, jako wiążące się z prawem materialnym).

Prawo adm. - to ogół norm prawnych regulujących organizację administracji oraz formy i przedmiot jej działalności. Wśród najważniejszych jej działów można wymienić: akty stanu cywilnego, ewidencję ludności, dowody osobiste, paszporty, wywłaszczenia, gospodarkę komunalną, zagadnienia związane z prawem wodnym, górniczym, ruchem drogowym.

Podział prawa adm. można dokonać wg kryterium:

- norm ustanawiających, bez potrzeby ich stosowania wobec określonych podmiotów, ale wyznaczające zachowania się każdej osoby fizycznej znajdującej się w określonej sytuacji, np. zachowanie się każdego, kto włączy się do ruchu. W prawie adm. współistnieją normy ustanawiające kompetencje organów kontroli państwa do kontroli rzeczywistego zachowania się podmiotów.

- normy prawa adm., które dotyczą stosowania środków egzekucyjnych, mających na celu zachowanie się obywatela zgodnie z prawem, np. wykwaterowanie.

Podział wew. prawa adm.:

- ustrojowe - reguluje organizacje, zasady funkcjonowania, zakres kompetencji i funkcje org. adm. państwowej,

- proceduralne (procesowe) - określa tak postępowanie org. adm. publ. mającego na celu wykonywanie norm prawa ustrojowego i materialnego. Procedura post. adm. zawarta jest w kpa, ale też w innych aktach normatywnych np. egzekucja, post. skargowe. Kpa określa tylko sposób, tryb załatwiania spraw.

- materialne - normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki org. adm. państwowej i podmiotów znajdujących się na zew. tej adm. Normy prawa materialnego ustalają skutki nieprzestrzegania norm tego prawa. Jest to część prawa nieskodyfikowana.

Podobne prace

Do góry