Ocena brak

Pojęcie pracownika i pracodawcy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

1) Pracownik- inaczej osoba zatrudniona, osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy faktycznie i prawnie. Nie jest objęta statusem pracowniczym osoba, która wprawdzie legitymuje się umową o pracę, ale nie świadczy pracy pod kierownictwem. Jest natomiast pracownikiem ten, kto zawarł umowę cyw.-pr., lecz jest objęty układem pracy charakterystycznym dla stosunku pracy. Może nim być indywidualna osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, bądź młodociany( ukończony 16 rok życia). Pracownik musi posiadać zdolność do czynności prawnych, a ponadto musi legitymizować się dobrym stanem zdrowia i mieć odpowiednie kwalifikacje. Osoba taka musi mieć aktualne orzeczenie stwierdzające stan zdrowia.

art.2; art.22.3 – jest skierowany do pracodawcy, (uzupełniająco: art. 190-193 i 200 i 304KP – odnosi się do nieletniego, który ukończył 13 lat )

ETS wypracował szerszą definicję pracownika – cechy: świadczenie pracy (wykonywanie działalności ekonomicznej, podporządkowanie, wynagrodzenie

Ponadto polskie prawo ubezp. społ. za pracownika uznaje osobę wykonującą pracę na podst. umów cywilnych.

2) Pracodawca- inaczej podmiot zatrudniający pracowników; osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (a więc nie ma znaczenia stopień organizacji jednostki), która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników, koniecznie we własnym imieniu. Za pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną czynności z zakresu prawa pracy działania w sferze prawa pracy podejmuje wyznaczona osoba bądź jej organ.

art.3 KP

Podobne prace

Do góry