Ocena brak

Pojęcie postępowania zabezpieczającego i jego rodzaje

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Może toczyć się jednocześnie z postępowaniem rozpoznawczym. Jego celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotom jej poszukującym w zakresie roszczeń, których można dochodzić w sądzie powszechnym lub polubownym. Instytucja zabezpieczenia ma zapobiegać sytuacjom utrudniającym lub uniemożliwiającym wierzycielowi wykonanie prawomocnego orzeczenia.

Dłużnik może w trakcie trwania postępowania rozpoznawczego, dokonywać takich rozporządzeń swoim majątkiem, że nawet w razie uzyskania przez wierzyciela korzystnego orzeczenia zaspokojenie w drodze egzekucji będzie niemożliwe. Istotną cecha tego postępowania jest jego szybkość.

Wyróżnia się zabezpieczenia:

- konserwacyjne – które polega na utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy na czas określony . Jest tu zakaz rozporządzania konkretną rzeczą przez jego zbycie.

- nowacyjne – polega na tymczasowym unormowaniu stosunków między wierzycielem a dłużnikiem wg mającego zapaść orzeczenia.

Podobne prace

Do góry