Ocena brak

Pojęcie postępowania administracyjnego

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania. Należy zauważyć, że o ile procedura karna i cywilna dotyczy całej działalności sądów, o tyle procedura administracyjna obejmuje jedynie wydanie i wykonanie aktu administracyjnego. Przepisy procedury administracyjnej służą stworzeniu zasad działania organów administracji dla realizacji norm prawa administracyjnego materialnego oraz zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów administracji.

Podstawowe przepisy proceduralne dotyczące zastosowania prawa materialnego administracyjnego zawarte zostały w ustawie z dn. 14.06.1996 r. Kodeksu postępowania administracyjnego. Unormowania zawarte w K.p.a. nie mają jednak charakteru wyczerpującego. Szereg przepisów proceduralnych znajduje się w aktach prawnych materialnego prawa administracyjnego. Sam Kodeks odsyła w wielu przypadkach do przepisów odrębnych. W K.p.a. zamieszczono też szereg delegacji do wydania przepisów wykonawczych różnego rodzaju.

K.p.a. obejmuje kilka odrębnych postępowań, które zostały uregulowane w odrębnych działach Kodeksu. Należą tu :

- ogólne postępowanie administracyjne;

- postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń;

- postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz pomiędzy tymi organami a sądami;

- postępowanie w sprawie skarg i wniosków.

Trzon kodeksu stanowią przepisy ogólnego postępowania administracyjnego. Zakres ich stosowania uregulowany został w art. 1 $ 1 pkt 1 K.p.a.,

Podobne prace

Do góry