Ocena brak

Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Organ państwa, to struktura polityczno – prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania.

Zakres kompetencji – zadania powierzone do realizacji organowi państwa. Jest to element najważniejszy, bowiem on przesądza o strukturze organu i o trybie jego funkcjonowania.

Budowa wewnętrznaparlament stanowi reprezentację narodu zbudowanego pluralistycznie, odzwierciedlając różne nurty polityczne istniejące w społeczeństwie, co przesądza o jego wieloosobowym charakterze. Z kolei zadania, jakie ustawodawca powierza ministrowi, wymagają istnienia organu działającego sprawnie, operatywnie, o wyraźnie zarysowanej odpowiedzialności. Dlatego też resortem kieruje nie organ kolegialny, lecz jednoosobowy.

Tryb działania – realizując powierzone sobie zadania Sejm czy Senat działają na posiedzeniach, sądy rozpatrują sprawy w toku prowadzonych rozpraw, a w jeszcze inny sposób działa RPO.

Podobne prace

Do góry