Ocena brak

Pojęcie organu administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ administracji publicznej – to podmiot, który prowadzi postępowanie, wydaje orzeczenia, posiada obowiązki, jest z mocy prawa powołany do załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnych ( minister, wojewoda, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej ( zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry