Ocena brak

Pojęcie motywacji

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Człowiek na co dzień boryka się z mniejszymi bądź większymi problemami, staje przed koniecznością podejmowania bardziej lub mniej ważnych decyzji. Dzieje się tak dlatego, gdyż oddziałują na niego różne bodźce, znajduje się w licznych warunkach, które wymagają pewnej reakcji, wpływają na wybór takiego a nie innego postępowania. Zachowanie człowieka jako członka społeczeństwa zależy od tego, jakie jest to otoczenie i jakie jest jego własne miejsce w środowisku społecznym. Każdy człowiek ma swoje cele, marzenia i dąży do ich realizacji. Każdego coś motywuje do działania. Ale czy tak naprawdę wiemy co to jest motywacja? Pisząc tą prace musiałyśmy się nad tym głębiej zastanowić. Szukając odpowiedniej instytucji, do celów naszych badań, większość pracowników motywację kojarzyła z płacą oraz różnego rodzaju materialnymi wynagrodzeniami. Ale czy oto właśnie chodzi w motywowaniu? Czy tylko pieniądz może pobudzać do działania? My motywację rozumiemy jako nie tylko środek finansowy ale również jako wewnętrzną siłę, która napędza nas do realizacji celów. Może to być np. atmosfera w pracy (przyjazne stosunki ze współpracownikami), sama praca (lubimy to co wykonujemy) czy też realizacja indywidualnych pragnień.Słowo “motywacja” pochodzi od średniowiecznołacińskiego ”motivum” = powód, motyw. Nie jest więc ono wytworem czasów obecnych, jakkolwiek z pewnością nie przypisywano mu w poprzednich wiekach takiego znaczenia jak współcześnie.

 

Istnieją co najmniej dwa podziały motywacji. Pierwszy - ze względu na charakter powiązań między dążeniem i celem:

  • motywacja wewnętrzna - powiązanie jest nieodłączne i naturalne; motywacja taka skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych, wartości samych w sobie; przykładem motywacji wewnętrznej może być bezinteresowna pomoc współpracownikowi w realizacji powierzonego mu zadania.

  • motywacja zewnętrzna - powiązanie odbywa się za pośrednictwem nagród lub kar; wartości stanowią tylko środek do osiągnięcia celów; jako przykład można podać wzrost wydajności pracowników na dwa tygodnie przed przyznaniem premii.

Drugi podział został dokonany ze względu na rodzaj bodźca:

  • motywacja pozytywna - polega na stwarzaniu pracownikowi perspektyw urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, stosowane są bodźce dodatnie, takie jak nagroda, pochwała.

  • motywacja negatywna - ma ona miejsce gdy stosowane są bodźce ujemne – kara, nagana, cechą charakterystyczną jest to, że opiera się ona lęku i obawie (groźba, wymuszenie, zagrożenie utraty posady).

 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że na swoje postępowanie wpływa przede wszystkim sam człowiek, ponieważ świadomie formułuje swoje cele, pamięta swe doświadczenia, przewiduje przyszłe wydarzenia i stosownie do tego koryguje własne postępowanie.

Podobne prace

Do góry