Ocena brak

Pojęcie kontroli administracji publicznej

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Kontrolą jest to obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach.

Kontrola polega na :

-ustalaniu istniejącego stanu rzeczy

-ustaleniu jak być powinno

-zestawieniu tego, co istnieje z tym, co być powinno, w przypadku istnienia różnicy między stanem rzeczywistym, a stanem pożądanym, na ustaleniu przyczyn tej różnicy i sformułowaniu zaleceń w celu usunięcia niepożądanych zjawisk

Inspekcja-

Jest kontrolą wykonywaną poprzez bezpośrednią obserwację zachowania się badanej jednostki i porównania tego zachowania z odpowiednimi wzorcami zachowania poprawnego.

Lustracja

-jest kontrolą skierowaną nie na zachowanie się podmiotu lecz zwykle na określony przedmiot, na jego rzeczywisty stan, jego cechy w porównaniu z odpowiednimi wzorcami określającymi stan pożądany.

Rewizja

-rewizję łączy się z reguły z kontrolą w dziedzinie finansów, polegającą na bezpośredniej konfrontacji stanu faktycznego środków finansowych i innych składników majątkowych jednostki kontrolowanej z odpowiednią dokumentacją i na ocenie prawidłowości dysponowanie tymi składnikami.

Wizytacja

-nazywamy kontrolę mającą na celu bezpośredni wgląd w działalność jednostki kontrolowanej.

Nadzór

-jest pojęciem szerszym niż kontrola, nadzór obejmuje zawsze kontrolę, natomiast wykonywanie kontroli nie musi się łączyć z prawem stosowania środków nadzorczych. O nadzorze mówi się wówczas, gdy w grę wchodzi prawo wydawania poleceń co do zmiany kierunku działania.

Podobne prace

Do góry