Ocena brak

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Zasady rewalidacji wg. O. Lipkowskiego

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

1. Zasada akceptacji – dziecko upośledzone jest traktowane jako dziecko, które z racji specyficznej sytuacji ma inne potrzeby oraz prawo do szczególnej opieki i pomocy, jako dziecko, które obarczone jest większymi trudnościami rozwojowymi.

2. Zasada pomocy – ma na celu pomóc dziecku w aktywizacji jego sił biologicznych, w usamodzielnieniu go, w przezwyciężaniu trudności rozwojowych oraz trudności wynikających z upośledzenia, ukierunkowana jest także na kształtowanie odpowiedniej atmosfery i odpowiednich warunków wychowawczych.

3. Zasada indywidualizacji – jest rozpatrywana w dwóch aspektach:

a) jako zasada zmierzająca do dostosowywania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka,

b) jako zasadę mającą na uwadze indywidualny cel kształcenia.

4. Zasada terapii pedagogicznej – terapia pedagogiczna wspiera działania terapeutyczne lekarza, psychoterapeuty i jest terapią samodzielną stosowaną w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych, na tle dewiacji środowiskowych i niepowodzeń szkolnych. Realizowana jest w 3 fazach:

- przygotowawczej – zmierzającej do ustalenia na podstawie badań anamnestycznych osobniczych i środowiskowych możliwie dokładnej diagnozy trudności wychowawczych;

- stosowania środków terapeutycznych przez odpowiednią organizację pracy w grupie wychowawczej, rozmowy indywidualne, terapię zabawową itp.

- Oddziaływania na środowisko wychowawcze drogą poradnictwa.

5. Zasada współpracy z rodziną (pomoc materialna, porady dotyczące sposobu postępowania z dzieckiem „specjalnej troski”).

Podobne prace

Do góry