Ocena brak

POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA MORZA

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Prawo morza jest działem prawa międzynarodowego dotyczącym obszarów morskich, żeglugi oraz innych sposobów korzystania z morza. Istnieją zarówno normy prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego dotyczące obrotu morskiegoMiędzynarodowe prawo morskie określa sytuację prawną obszarów morskich i statków, przede wszystkim z punktu widzenia rozgraniczenia kompetencji terytorialnej państw oraz ich kompetencji wynikającej ze zwierzchnictwa nad statkami przynależnymi do danego państwa.

Reguluje ono także zagadnienia korzystania z obszarów morza pełnego, znajdujących się poza zasięgiem zwierzchnictwa terytorialnego państw nadbrzeżnych. Zadaniem międzynarodowego prawa morskiego jest również unifikacja przepisów wewnętrznych dotyczących obrotu morskiego. W dziedzinie regulacji obrotu morskiego można zauważyć ścisły związek, wzajemne oddziaływanie i uzupełnianie się prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego.

Źródłem międzynarodowego prawa morskiego był przede wszystkim zwyczaj. Umowy odgrywały mniejszą rolę.Do kodyfikacji norm zwyczajowych doszło w 1958r. w postaci czterech konwencji genewskich prawa morskiego:

  1. o morzu terytorialnym i pasie przyległym,

  2. o morzu pełnym,

  3. o rybołówstwie i ochronie zasobów biologicznych morza pełnego,

  4. o szelfie kontynentalnym

Na kształtowanie się norm prawa morskiego miała również wpływ praktyka niektórych państw i ich ustawodawstwo.

Podobne prace

Do góry