Ocena brak

Pojęcie i zasadnicze cechy samorządu terytorialnego

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

1) Dwa ujęcia pojęcia:

=> Samorząd w znaczeniu prawnym (korporacyjnym)- rozumiany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań podane żadnej ingerencji państwowej.

=> Samorząd w sensie politycznym- honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych, chodzi tu zatem jedynie o samorządność personalną.

2) F.G. Schnapp.

=> Samorząd w sensie politycznym wskazuje „na wolność do państwa”

=> Samorząd w sensie prawniczym wskazuje „na wolność od państwa”

3) Podmiot samorządu tworzy społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowanym w terytorialny związek samorządowy (gminę). Jest nim (podmiotem samorządu terytorialnego) jednostka o charakterze korporacyjnym wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym i prywatnym, wypełniająca poprzez wyłonione w drodze wyborów organy zadania administracji publicznej na zasadach niezależności określonej prawnie i podlegająca przy tym nadzorowi prawnemu.

=> decentralizacja (polega na prawnym zabezpieczeniu organów niższych stopni w strukturze organizacyjnej względnej samodzielności w stosunku do organów wyższych.

=> terytorialna korporacja komunalna ( samorząd to sprawowanie administracji przez zbiorowość zainteresowanych osób.

=> zasada subsydiarności- „obowiązek wykonywania zadań publicznych powinien przede wszystkim spoczywać na organach najbliższych obywatelom. Przekazywanie zadań innym organom musi odpowiadać zasięgowi i naturę tych zadań oraz wymogom efektywności i oszczędności” (Europejska karta samorządu terytorialnego, art. 4, ust. 3).

4) Zadania samorządu:

=> własne ( wykonywanie samodzielnie, bez możliwości nieograniczonej ingerencji organów państwowych).

=> zlecone (powstałe za pomocą wytycznych z góry, mogą podlegać ingerencji organów państwowych).

5) Nadzór nad samorządem:

=> prawny ( ustalenie, czy działalność gminy odpowiada normom prawa pozytywnego (do zadań własnych)).

=> celowościowy (do zadań zleconych. Zgodność z wytycznymi, aspekt celowościowy zachowań i samorządu).

6) Gmina- do jej działań należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. Gmina jest jednostką samorządną, ale nie autonomiczną. Ma prawo do samodzielnego kierowania swym postępowaniem i osiągania własnych celów, które jednak nie mogą stać w sprzeczności z interesem społecznym narodu.

7) Zadania Gminy:

=> stanowienie o kierunkach działania zarządu i gospodarowania mieniem.

=> uchwalanie budżetu gminy.

=> uchwalanie programów gospodarczych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

=> podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.

=> określenie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samoczynnie zaciągnąć zobowiązania.

=> podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

=> podejmowanie uchwał w sprawowaniu współdziałania z innymi gminami- wydzielenie majątku na ten cel.

Podobne prace

Do góry