Ocena brak

Pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Oprócz indywidualnych stosunków pracy – między pracodawcą a poszczególnymi pracownikami – przedmiotem prawa pracy są również stosunki, jakie zachodzą między pracodawcami i ich organizacjami a związkami zawodowymi oraz pracodawcą a załogą zakładu pracy i reprezentującymi ją organizacjami. Odgrywają one istotną rolę w kształtowaniu pozycji i sytuacji prawnej pracowników oraz sprzyjają ochronie ich praw i interesów.

Regulacja prawna tych stosunków następuje przez przepisy tzw. zbiorowego prawa pracy, określające uprawnienia zbiorowych przedmiotów prawa pracy, takich jak załoga zakładu pracy, samorząd pracowniczy, związki zawodowe, organizacje pracodawców. Przepisy zbiorowego prawa pracy określają więc przede wszystkim pozycję prawną i uprawnienia związków zawodowych i organizacji pracodawców, jako tych przedmiotów zbiorowego prawa pracy, które w głównej mierze wywierają wpływ na kształt zarówno indywidualnych jak i zbiorowych uprawnień pracowników.

Regulują one również w różnych formach i zakresie zbiorowe uprawnienia pracowników, wyrażają się w prawie ogółu pracowników do powoływania organów stojących na straży uprawnień pracowniczych, takich jak społeczne inspekcje pracy i komisja pojednawcza, w przyznaniu załogom przedsiębiorstw państwowych udziału we współzarządzaniu tymi przedsiębiorstwami, w uprawnieniach socjalnych załogi. Ustalają one także formy współdziałania związków zawodowych przy stosowaniu przepisów prawa pracy, co ma na celu ochronę uprawnień pracowników.

Przepisy zbiorowego prawa pracy określają również środki i formy walki o ochronę interesów pracowników, tzn. tego rodzaju potrzeb, które nie zostały jeszcze uwzględnione w obowiązującym prawie lub też uwzględnione zostały w sposób niedostateczny. Określają więc one formy i tryb rozwiązywania powstających na tym tle sporów zbiorowych pracy oraz dopuszczalne środki nacisku na pracodawców w celu doprowadzenia do przyznania wysuwanych przez pracowników żądań i postulatów.

Podobne prace

Do góry