Ocena brak

Pojęcie i zakres prawa handlowego

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Prawo Handlowe- to gałąź prawa o charakterze kompleksowym, w której skład wchodzą normy o charakterze prywatno-płatnym, regulujące ustrój i organizację podmiotów gospodarczych oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzące między tymi podmiotami. Inaczej jest to prawo gospodarcze prywatne, które charakteryzuje się tym, że przez obrót gospodarczy rozumiemy sferę wymiany dóbr i usług, której przypisujemy jeden z uczestników tego obrotu jest profesjonalistą tzn. w sposób trwały i zawodowy zajmujący się działalnością gospodarcze lub handlowe. Ponadto cechą obrotu handlowego jest jego o internacjonalizacja, umiędzynarodowienie, co oznacza, że zarówno w przeszłości odległej obecnie obrót handlowy nie zaczynał się i nie zaczyna w granicach jednego kraju. A międzynarodowy obrót handlowy ma zasięg światowy i oprócz efektów ekonomicznych niesie ze sobą pozytywne skutki kulturalne i polityczne.

Z pośród źródeł prawa handlowego w strukturze formalnej uwzględniamy: konstytucje, konwencje międzynarodowe, prawo zwyczajowe, które obecnie w europie i świece jest nadrzędne nad konwencję i konstytucję. Główne podmioty prawa handlowego:

Pieniądz – to powszechny i stały ekwiwalent towarów i usług odzwierciedlający ich wartość bądź na nie wymieniony. To powszechny środek płatniczy, obiegowy, ruch pieniądza wiąże się z obrotem towarowym, jest również środkiem gromadzenia oszczędności.

W obrocie międzynarodowym:

Wartość – jako kategorie ekonomiczne określa, w jakiej relacji towary mogą być wymienione na pieniądz i w jakiej relacji mogą być na siebie porównywalne czy wymienialne.

Co wpływa na wartość towaru?

  • Wartość surowców

  • - ilość i złożoność włożonej w ich wytwarzanie produktów, rzeczy pracy ludzkiej, a ceny oscylują wokół wartości podaży i popytu.

  • O ile pieniądz i wartość są kategoriami ekonomicznymi to mienie i majątek są to kategorie prawne.

Mienie- jest własność i inne prawa majątkowe bądź przedmioty stosunków cywilno-prawnych o wartości majątkowej.

Majątek – to ogół praw przysługujących określonemu podmiotowi oraz ogół ciążących na tym podmiocie obowiązków.

Papiery wartościowe – z pkt. Widzenia prawa:

  1. Rola pap. Wartościowych będzie rosła w warunkach gospodarki rynkowej ze względu na uwarunkowania międzynarodowe, swoboda obrotu gospodarczego i handlowego, pewność i bezpieczeństwo tego obrotu.

  2. Pap. Wartościowe są to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw majątkowych są to akcje obligacje, weksle, czeki uosabiają one prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi. Główną cechą jest zbywalność, możliwość przeniesienia praw majątkowych na nabywcę. Obrót pap. Normują:

  • Prawo celne

  • Prawo wekslowe

  • Prawo czekowe, bankowe

W świetle kodeksu cywilnego rozróżnia się pap. Imienne wyznaczone na określoną osobę, pap. Na zlecenie, które upoważniają każdego, na którego zostały przeniesione prawa.

Papiery na okaziciela – uprawniają osobę będącą posiadaczom tego papieru

Przeniesienie prawa – tworzyć musi wydanie tego papieru nabywcy.

Akcje – są pap. Wartościowymi, dokumentem o określonej wartości nominalnej i są dowodem udziału właściciela akcji w kapitale spółki akcyjnej, co oznacza, że aby zostać akcjonariuszem należy wykupić akcje, całość kapitału spółki zwanego akcyjnym, zakładowym jest podzielona na akcje o różnej wartości nominalnej.

Każda Akcja jako członka części kapitału upoważnia właściciela do udziału w głosowaniu na zgromadzeniu akcjonariuszy, percypowanie w zyskach zwanych dywidendą, to znaczy dochód spółki, i do części majątku w razie likwidacji spółki.

Akcje:

Imienne – lub na okaziciela i wszystkie są zbywalne.

Przeniesienie własności akcji jako pap. Wartościowych i ich wydanie nabywcy ma postać pap, wartościowych ich wydanie nabywcy ma postać zdecentralizowaną (odbywa są w komputerze) uniemożliwia podrabiane.

Mimo że akcje mają różną wartość nominalną i każdemu akcjonariuszowi daje takie same prawa, dawny kodeks przewiduje dla posiadaczy akcji uprzywilejowanych.

Podobne prace

Do góry