Ocena brak

Pojęcie i zakres obowiązków pracodawcy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Do podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika zalicza się:

1.obowiązek prawidłowego zatrudnienia pracownika - zgodnie z jego kwalifikacjami, stanem zdrowia, zaznajomienie podejmującego pracę pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy i przysługującymi mu uprawnieniami. Przyjmując pracownika do pracy, powinien skierować go na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy, poinformować go o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed powstającymi zagrożeniami w procesie pracy

2.organizowania i kierowania procesem pracy - obowiązek właściwego organizowania procesów produkcyjnych, dostarczenia pracownikowi na czas potrzebnych do pracy narzędzi i materiałów, zaopatrzenia go w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, powinien wydać regulamin pracy i zapoznać z nim pracowników oraz wymagać przestrzegania go

3.ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych - obowiązek ułatwienia i stwarzania pomocy pracownikom w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym wewnątrz zakładu i poza nim, uwzględnianiu zdolności osobistych pracownika w celu osiągnięcia przez niego wysokiej efektywności pracy

4.zaspokojenia potrzeb socjalnych - stosownie do możliwości - zakład pracy będący w dysponowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych organizuje w jego ramach wyjazdy dzieci na kolonie, zimowiska czy obozy, prowadzi obiekty sportowe, zakupuje bilety do teatru czy kina.

Do pozostałych obowiązków pracodawcy wobec pracownika zalicza się:

1.zatrudnienia go za wynagrodzeniem - obowiązek wypłaty wynagrodzenia w terminie i prawidłowego otrzymywania wynagrodzenia

2.zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

3.udzielenia urlopu wypoczynkowego

4.przestrzegania czasu pracy

5.udzielenia urlopu wypoczynkowego

6.udostępnienia pracownikom przepisów dotycz. równego traktowania kobiet i mężczyzn

7.wydania prawidłowego świadectwa pracy.

Na pracodawcy spoczywa ogólna kontrola należytego wykonywania obowiązków.

Podobne prace

Do góry