Ocena brak

Pojęcie i treść czynności prawnej

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce

zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie

dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejszych zalicza się CZYNNOŚCI PRAWNE.

Czynność prawna – jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna

podmiotu prawa cywilnego, którego treść określa konsekwencje prawne tego zdarzenia

prawnego (art. 56KC).

Czynność prawna to czynność konwencjonalna, która zawiera co najmniej 1 oświadczenie

woli i mocą norm prawnych zmierza do wywołania skutku cywilnoprawnego.

Jedynym koniecznym elementem każdej czynności prawnej, a zarazem wyłącznie

charakteryzującym czynności prawne jest oświadczenie woli (art. 60 KC). Ono właśnie

zawiera treść czynności prawnej, określającą jej konsekwencje prawne. Sens oświadczenia

woli ustala się na podstawie reguł znaczeniowych zastosowanych do zachowania się

człowieka np. podanie ręki.

Treść czynności prawnej

Określa art. 56 KC i wynika z niego, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej

wyrażone lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i

ustalonych zwyczajów.

Elementy czynności prawnej:

1) ESSENTIALIA NEGOTII (elementy przedmiotowo istotne)- za ich pmocą

odróżniamy jedną czynność od drugiej, bez nich nie ma umowy.

2) NATURALIA NEGOTII (elementy nieistotne) – są one zawarte w przepisach

prawnych względnie obowiązujących, są to elementy, które strony mogą, ale nie

muszą oznaczać w umowie.

3) ACCIDENTALIA NEGOTII (elementy dodatkowe) – strona postanowiła dodać

zastrzeżenie do umowy, które jest dla niej istotne. Mamy tutaj elementy:

- warunek – jest to zastrzeżenie (klauzula) umowne, które uzależnia skuteczność

czynności prawnej od pewnego zdarzenia przyszłego i niepewnego np. dam ci

samochód pod warunkiem, że zmienisz stan cywilny. Mamy 2 rodzaje warunków:

I. zawieszający – uzależnia powstanie skutków czynności prawnej od

zdarzenia przyszłego i niepewnego

II. rozwiązujący – skutek czynności prawnej ustaje, jeżeli nastąpi zdarzenie

przyszłe i niepewne

Nie można wprowadzać do umów warunków, które są sprzeczne z zasadami współżycia

społecznego i z prawem.

- termin – różni się od warunku tym, że wiąże powstanie lub ustanie skutków czynności

prawnych od zdarzenia przyszłego i pewnego:

I. termin początkowy – odpowiada warunkowi zawieszającemu

II. termin końcowy – odpowiada warunkowi rozwiązującemu

Obliczanie terminu art. 111-115 KC.

A także:

- zadatek

- prawo odstąpienia

- odstępne

- kara umowna

Podobne prace

Do góry