Ocena brak

Pojęcie i rodzaje stosunku administracyjno - prawnego

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Stosunki administracyjno – prawne to stosunki społeczne kwalifikowane przepisami prawa administracyjnego.

Stosunek administracyjno – prawny wyróżnia się spośród innych stosunków prawnych następującymi cechami:

- jednym z podmiotów tego stosunku jest zawsze organ administracji państwowej wyposażony w uprawnienia władcze. Drugą stroną jest obywatel, spółka, przedsiębiorstwo kwalifikowane przez prawo jako podmiot praw lub obowiązków administracyjno – prawnych. Stosunek administracyjno – prawny jest stosunkiem nierównorzędnych podmiotów. Podmiotem rozstrzygającym, kształtującym sytuację prawną drugiego podmiotu, jest zawsze organ administracji.

- podmiotem stosunku administracyjno – prawnego są wyłącznie sprawy należące do kompetencji organów administracji państwowej.

- stosunki administracyjno – prawne powstają najczęściej na podstawie aktów administracyjnych między organem, który wydał akt i adresatem aktu, nawiązują się z mocy samego prawa lub powstają na skutek zgłoszenia przez obywatela, bądź inny podmiot, roszczenia o określone zachowanie się.

Ze względu na charakter normy prawnej, która stanowi źródło powstania stosunku administracyjno – prawnego wyróżnić możemy : stosunki materialno – prawne, stosunki proceduralne, stosunki sądowo – procesowe i stosunki ustrojowe.

1. Stosunek materialno – prawny określa wzajemne prawa i obowiązki podmiotów, zawarte w ramach prawa administracyjnego.

2. Stosunek proceduralny jest konstruowany na podstawie przepisów postępowania administracyjnego. Łączy on organ prowadzący postępowanie i stronę pozostałych uczestników tego postępowania, określając ich wzajemne prawa i obowiązki. Stosunek proceduralny jest powiązany z prawem materialnym. Postępowanie wszczyna się ze względu na potrzebę zindywidualizowania, skonkretyzowania praw i obowiązków zawartych w prawie proceduralnym.

3. Stosunek sądowo – procesowy zdeterminowany jest strukturą postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jego przedmiotem i funkcją. NSA rozstrzyga spory między równorzędnymi stronami dotyczące legalności wydanej decyzji lub braku naruszenia prawa, w wypadku jej nie wydania.

4. Stosunek ustrojowy jest regulowany ustawami i rozporządzeniami oraz aktami normatywnymi wewnętrznymi. W stosunkach ustrojowych wszystkie podmioty są organami administracji państwowej, jej jednostkami organizacyjnymi bądź podmiotami wykonującymi zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Podobne prace

Do góry