Ocena brak

Pojęcie i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Środki prawne-jest to prawna możliwość zaskarżenia decyzji bądź innych aktów administracyjnych przez stronę w celu ich uchylenia, unieważnienia lub zmiany.

Klasyfikacja środków prawnych:

I.

a) zwyczajne-skierowane przeciwko decyzjom i postanowieniom nieostatecznym; nieprawomocnym,

b) nadzwyczajne-wnosi się w razie zajścia szczególnych warunków; okoliczności,

II.

a) samoistne-wnoszone niezależnie od innych czynności procesowych,

b) niesamoistne-nie występują samodzielnie, wnoszone przy okazji innych czynności procesowych,

III.

a) formalne-wnoszone tylko przez podmioty korzystające z legitymacji skargowej w określonym trybie i terminie,

b) nieformalne-nie wymagają zachowania terminu ani trybu,

IV.

a) doskonałe-dają prawo żądania rozpatrzenia skargi i wydania orzeczenia,

b) niedoskonałe-ich rozpatrzenia zależy od woli organy, w kpa nie ma takich,

V.

a) rozpatrywane przez organy administracyjne,

b) rozpatrywane przez sądy.

W kpa wymienione są następujące środki prawne:

- odwołanie, zażalenie,

- żądanie stwierdzenia nieważności; zmiany; uchylenia decyzji,

- skarga do NSA,

- żądanie wznowienia postępowania,

- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Podobne prace

Do góry