Ocena brak

POJĘCIE I RODZAJE KURSU WALUTOWEGO: WARUNKI WYMIENIALNOŚCI WALUT

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

KURS WALUTOWY- cena pieniądza w kraju A wyrażona w pieniądzu kraju B. Ukształtuje się w miejscu spotkania popytu i podaży na zagraniczne środki płatnicze. Podaż na dewizy reprezentują eksporterzy , a popyt importerzy.

RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH:

kurs arbitralny – cena pieniądza danego kraju ustalona przez władze wobec pieniądza innego kraju i stała w dłuższym okresie,

kurs stały – jest to cena pieniądza danego kraju wyrażona w pieniądzu innego kraju, przy czym odpowiednia władza monetarna ( najczęściej bank centralny) jest zobowiązana utrzymywać wahania kursu w pewnych granicach ( rozszerzone lub zwężone).

Kurs zmienny – cena pieniądza danego kraju wyrażona w pieniądzu innego przy czym odpowiednia władza monetarna kontroluje wahania kursu lub pozostania mu swobodę. Z tzw. kursem zmiennym kontrolowanym mamy do czynienia , gdy przy wahnięciach kursu podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu stabilizację kursu np. skup zagranicznych dewiz. Sytuacja taka określona jest terminem i brudnego kursu zmiennego (dirty flooting) . Jej przeciwieństwem jest czysty kurs zmienny 9 bez interwencjina rynku ) – clear flooting

Dualny system kursowy – oprócz rynku urzędowego funkcjonuje też prywatny. W związku z tym wyróżnia się : – urzędowe kursy walut ( usztywnione) - prywatne kursy walut ( określone przez siły rynkowe)

kurs jednolity – kurs o określonym poziomie

kurs zróżnicowany – w stosunku podmiotowym ( dla osób prywatnych i państw. – różny) przedmiotowym ( poziom różny w zależności od transakcji), geograficznym 9 różny w stosunku do danego kraju lub grupy krajów)

kurs podwartościowany ( niedoszacowany) kurs rynkowy niższy niż kurs równowagi długookresowej.

Kurs nadwartośiowy ( przeszacowany) – kurs rynkowy wyższy niż kurs równowagi długookresowej

Kurs efektywny - kurs średni ważony obliczany w stosunku do walut głównych partnerów handlowych kraju.

Kurs efektywny realny – wskazuje ile więcej lub mniej towarów zagranicznych można nabyć za wolumen (pewien określony) towarów krajowych.

Kurs nominalny – nie uwzględnia się stopy inflacji

Kurs realny – skorygowany o stopę inflacji.

Kurs bezpośredni – stosunek kursu 1 waluty do drugiej np.: DEM wyrażony w USD

Kurs krzyżowy - stosunek dwóch walut do trzeciej np.: funta.

Kurs oparty o otwarty koszyk walut zagranicznych – wyznaczenie wartości koszyka jako sumy walut składanych oraz ich wagi w koszyku w zależności od kształtowania się poziomu ich kursów w danym okresie.

Kurs oparty na zamkniętym koszykiem walut - % udział ograniczonej ilości walut nie zmienia się , bez względu na zmiany ich kursów.

Kurs bieżący (spot rate)

Kurs terminowy ( forward rate) – zakup walut na rynku z wyprzedzeniem w stosunku do dostarczenia waluty, które następują w późniejszym terminie).

WARUNKI WYMIENIALNOŚCI WALUT.

Wymienialność: możliwość wymiany pieniądza krajowego na pieniądz innych krajów oraz swoboda dysponowania nimi i transferowania za granice.

Warunki :

stan bilansu płatniczego

rozwój rynku dewizowego

ruch kursów dewiz i poziom ich rezerw

popyt i podaż na rynku dewizowym

Przy pełnej wymienialności nie stosuje się żadnych ingerencji ani ograniczeń administracyjnych.

Podobne prace

Do góry