Ocena brak

Pojęcie i rodzaje kontroli

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Kontrola obejmuje:

- ustalenie stanu faktycznego czyli wyznaczników zależnych od przyjętych kryteriów kontroli

- porównanie stanu faktycznego ze stanem rzeczywistym tj. wykonaniem

- ustalenie relacji między stanem faktycznym i rzeczywistym w sensie stopnia i zgodności i niezgodności

- przedstawienie wyników tego ustalenia odpowiedniemu podmiotowi.

Kontrola to organ nadzoru który w pewnym sensie jest administratorem i odpowiada za wyniki działalności jednostki nadzorowanej. W zakresie kryterium czasu wyróżniamy:

1. Kontrolę wstępną- działanie kontrolne dokonywane przed podjęciem czynności będącej przedmiotem kontroli

2. kontrolę faktyczną- działania kontrolne podejmowane w czasie czynności będącej częścią przedmiotu kontroli.

3. Kontrolę następną – działania kontrolne podejmowane po zakończeniu czynności będącej przedmiotem kontroli

KRYTERIUM RELACJI zachodzące pomiędzy kontrolującym a kontrolowanym wyróżnia:

Kontrola wewnętrzna – podmiot kontrolujący należy do tej samej struktury organizacyjny co podmiot kontrolowany

Kontrola zewnętrzna – podmiot kontrolujący nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej podmiotu kontrolowanego

W ZAKRESIE KRYTERIUM KONROLOWANEGO wyróżnia się kompleksową, przeprowadza się kontrolę całokształtu działalności podmiotu kontrolowanego, i problemową – kontrola nastawiona jest na badania i ocenę tylko jednego określonego celu.

KRYTERIUM SPOSOBU PRZEPROWADZENIA KONTROLI wyodrębnia kontrol:

Bezpośrednią organ kontrolujący zapoznaje się z działalnością podmiotu kontrolowanego, w skutek sprawdzania działalności i pośredniej – organ kontrolujący sprawdza i ocenia podmiot na podstawie badań i analiz

KRYTERIUM INICJATYWY PODJĘCIE I PROWADZENIA KONTROLI wyróżnia kontrol:

Z urzędu czyli z inicjatywy własnej podmiotu kontrolującego, na wniosek kontrola podjęcia i przeprowadzenia pochodzi z zewnątrz od uprawnionego przez przepisy podmiotu.

Podobne prace

Do góry