Ocena brak

Pojęcie i rodzaje decyzji

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Decyzja administracyjna, to podstawowa ( ale nie jedyna) forma załatwienia sprawy, gdyż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób kończą postępowanie w sprawie. Decyzje charakteryzuje czteroprzymiotnikowy charakter: jednostronność, zewnętrzność, konkretność, indywidualność.

Rodzaje decyzji:

1) stricte procesowe,

2) konstytutywne,

3) deklaratoryjne,

4) związane – gdy prawo narzuca z góry określony sposób rozwiązania sprawy, jeśli zaistnieje określony stan faktyczny,

5) oparte na uznaniu administracyjnym – gdzie norma prawna stanowiąca podstawę do wydania decyzji pozwala na wybór sposobu rozstrzygnięcia, choć niekiedy może ustanawiać granice tego uznania,

6) decyzje dochodzące do skutku niezależnie od woli adresata ( powołanie do czynnej służby wojskowej) ,

7) decyzje dochodzące do skutku zależnie od woli adresata ( np. zmiana nazwiska),

8) decyzje ostateczne,

9) decyzje nieostateczne.

Do góry