Ocena brak

Pojęcie i przejawy asymetrii podażowej

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi tylko okresami) natężenie nierównowagi jest wyższe.

Cykl technologiczny - sekwencje stadiów przetwarzania surowca. Jego pierwszym etapem jest zatem stadium surowca, a ostatnim stadium finalne.

Asymetrię nierównowagi można scharakteryzować następującym wzorem:

Nierównowaga w S > Nierównowaga w F -1 > Nierównowaga w F

Przejawy asymetrii nierównowagi podażowej:

a) pozamykane huty i kopalnie, spadek produkcji cementu;

b) ogromne nadwyżki produktów rolnych, kłopoty państw Trzeciego Świata w skutek spadku zagranicznego popytu na ich produkty i surowce;

c) pozamykane stocznie - wtórny przejaw nadwyżki na poziomie s.

W gospodarce rynkowej producenci dążą do minimalizacji kosztów, a więc preferują materiało -, praco -, kapitało – i surowcooszczędne działania. Te ograniczenia powodują, że zgłaszają mniejszy popyt na te czynniki.

W wyniku przewidywanej redukcji popytu o 10% na poszczególnych poziomach dokonuje się tej redukcji. Na poziomie „s” skumuluje się przekazywana informacja, więc w największym stopniu dotknie ona poziomu „s”.

Podobne prace

Do góry