Ocena brak

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Cztery znaczenia pojęcia „prawo pracy”

1.W kontekście normatywnym są to przepisy regulujące stosunki pracy. Całość tych przepisów, ujętych w odpowiednich ustawach, dekretach, rozporządzeniach i innych aktach normatywnych;

2.W kontekście praktycznym, ze względu na różne odmiany stosowania przepisów prawa pracy wyróżniamy sądowe, administracyjne oraz kierownicze (tj. w zakładzie pracy) stosowanie prawa pracy;

3.W kontekście teoretycznym jest to poznanie właściwości prawa pracy. Specjalność naukowa zwana prawem pracy zajmuje się przede wszystkim poznaniem prawodawstwa i stosowaniem prawa pracy oraz ich wzajemnymi związkami;

4.W kontekście dydaktycznym jest to dyscyplina naukowa przede wszystkim na uniwersyteckich wydziałach prawa i administracji.

Przedmiotem prawa pracy w kontekście normatywnym nie dotyczy pracy jako takiej, lecz stosunków między ludźmi ze względu na wykonywanie pracy. Praca wykonywana jest z reguły w zespole, w społecznym układzie organizacyjnym. Prawo pracy reguluje, więc także stosunki, w których uczestniczą owe zorganizowane podmioty (zakład pracy, załoga, związki zawodowe). Prawo pracy ustala uprawnienia i obowiązki administracji pracy, inspekcji pracy, sądownictwa pracy itd., których działalność jest niezbędna niejako do obsługi tego podstawowego stosunku, w jakim człowiek podejmuje się pracy na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem.

Podobne prace

Do góry