Ocena brak

POJĘCIE I MODELE ŁADU SPOŁECZNEGO

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Ład społeczny, porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach. Sposób zachowania poszczególnych jednostek i zbiorowości wobec siebie wyznaczony przez prawo, moralność, obyczaje, tradycje, systemy światopoglądowe, ideologiczne, uznawane wartości.

Jeżeli podstawą ładu społecznego jest współpraca, umiejętność uzgadniania rozbieżnych interesów, consensus, akceptowanie przez członków zbiorowości wspólnej hierarchii wartości, wówczas następuje rozwój i postęp; w przeciwnym wypadku dochodzi do działań destrukcyjnych, konfliktowych, które powodują dezorganizację zagrażającą rozpadem określonej zbiorowości.

MODELLE ŁADU SPOŁ.

- poglądy na temat pożądanych form łady sopł-ekon można opisać za pomocą dwóch prostopadłych osi. Pierwsza dotyczy ustroju ekon . Na jednym jej biegunie lokuja się pzrekonania , ze prawo własnosci jest nienaruszalne , obrona wolnego rynku nażlezy do podstawowych obowiązków państwa a nierónowści ekon to stan naturalny .

Na drugim biegunie znajduja sę przekonania ze państwo kosztem ograniczenia tak pwawa własności jak i wolności ekon. Druga os dotyczy stosunku do wartości związanych z zasadami więzi miedzyludzkich , które według jednych powinny opierać się na obywatelskim prawie i wolnościach oraz ponadnarodowych więziach ogólnoludzkich .

Podobne prace

Do góry